Gedragsregels

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels” en deelt u in dit verband volgende informatie mee:
1. Aangeboden producten en diensten

1.1. Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

“Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, d.w.z. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan”.

1.2. Nummers van de takken en de titulatuur.

1: Ongevallen;
2: Ziekte;
3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel;
4: Casco rollend spoorwegmaterieel;
5: Luchtvaartuigcasco;
6: Casco zee- en binnenschepen;
7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen;
8: Brand en natuurevenementen;
9: Andere schade aan goederen;
10: BA motorrijtuigen;
11: BA luchtvaartuigen;
12: BA zee- en binnenschepen;
13: Algemene BA;
14: Krediet;
15: Borgtocht;
16: Diverse geldelijke verliezen;
17: Rechtsbijstand;
18: Hulpverlening;
21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen;
22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen;
23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen;
26: Kapitalisatieverrichtingen;
27: Beheer van collectieve pensioenfondsen.

2. Informatie over het belangenconflictenbeleid

“De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hieronder kan u meer informatie terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft”.

Informatie over het belangenconflictenbeleid in ons kantoor:

2.1. Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID –gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

2.2. Welke belangenconflicten?

Met het oog op belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.
Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.
Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad.

Het gaat om:

– Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
– Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
– Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;
– Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
– Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.
– Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);
– Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor;

2.3. Welke maatregelen neemt ons kantoor

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.

Het gaat onder meer om:
– Een interne instructienota;
– Een aangepast verloningsbeleid;
– Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;
– Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
– Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
– Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.
Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

2.4. Wat is de procedure ?

2.5. Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact opnemen voor meer informatie.

3. Vergoeding

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.
Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie, contacteer ons kantoor. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

4. FSMA en klachtenregeling

Ons kantoor is ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen FSMA 113124A, dat wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op http://www.fsma.be. Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. We zijn steeds bereikbaar via telefoon, e-mail of fax.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547,58,71 – fax. 02/547,59,75 – info@ombudsman.as – www.ombudsman.as

Wettelijke informatie

Disclaimer

Bedrijfsgegevens
Groep NBA Verzekeringsmakelaars NV, ook gekend onder de merk- en handelsnaam “Groep NBA”, is een NV, verzekeringsmakelaar en risk management onderneming naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te President Kennedypark 24 bus 1, 8500 Kortrijk, , BTW BE 0413.645.216 erkend onder het nummer 013371A (hierna “Groep NBA” genoemd)

Je kan contact opnemen met Groep NBA
· via de post t.a.v. Groep NBA Verzekeringsmakelaars NV, President Kennedypark 24 bus 1, 8500 Kortrijk
· via de contactpagina’s op www.groepnba.com

Diensten aangeboden op deze Website

Deze website bevat zowel informatieve gegevens als een aantal interactieve toepassingen.
Als interactieve toepassingen van deze website worden beschouwd, die toepassingen aangeboden op of via de website van Groep NBA, waarop de bezoeker van deze website bepaalde gegevens kan invullen, en waarbij de bezoeker via de betreffende toepassing, na geautomatiseerde verwerking van deze door de bezoeker ingebrachte gegevens, al dan niet bepaalde resultaten zal meegedeeld krijgen.

De resultaten die de bezoeker achteraf zouden kunnen worden meegedeeld, worden geautomatiseerd gegenereerd op grond van de door de bezoeker ingevulde gegevens. Groep NBA bevindt zich dan ook niet in de mogelijkheid om gegevens op enigerlei wijze te verifiëren.

De publicaties, informatie en interactieve toepassingen op deze website dienen uitsluitend ter informatie, ongeacht of deze gegevens van Groep NBA zelf of van door haar geselecteerde derden afkomstig zijn. Groep NBA heeft de uiterste zorg besteed aan de inhoud van de verspreide informatie, gegevens en de resultaten van enige geautomatiseerde verwerking, en werkt deze site op geregelde tijdstippen bij. Wanneer de weergegeven gegevens, of applicaties niet afkomstig zijn van Groep NBA zelf, doet zij hiervoor beroep op derden die naar haar oordeel voldoende betrouwbaar zijn. Niettemin geeft Groep NBA geen enkele expliciete of impliciete garantie wat de volledigheid, exactheid en actualiteit van deze gegevens, toepassingen en aan de bezoeker meegedeelde resultaten van enige geautomatiseerde verwerking betreft.

Tot bepaalde diensten aangeboden op deze site krijgt men slechts toegang indien men voorafgaandelijk een persoonlijk paswoord ingeeft. Dit is uitsluitend voorbehouden voor de verzekeringstussenpersonen waarmee Groep NBA een overeenkomst heeft afgesloten.

Reclame

De huidige website bestaat uit reclame uitgaande van Groep NBA, voor diensten en producten van Groep NBA. Links en andere al dan niet soortgelijke verwijzingen naar derden kunnen niet beschouwd worden als reclame voor deze derden.

Doelgroep en doelstellingen van deze website

Deze website, haar inhoud, de resultaten van geautomatiseerde verwerking, gegevens en informatie die via deze website aan jou ter beschikking worden gesteld, zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door natuurlijke personen en rechtspersonen die hun gewone verblijfplaats, respectievelijk maatschappelijke zetel, in België hebben, of reeds een cliëntenrelatie met Groep NBA hebben.

De informatie, gegevens of resultaten van geautomatiseerde verwerking kunnen in geen geval een persoonlijk oordeel van de bezoeker vervangen. Zij kunnen geenszins beschouwd worden als een advies zonder meer met betrekking tot de aan- of verkoop van ongeacht welke verzekeringsdiensten- of producten of van ongeacht welk financieel instrument dan ook.

Voor een aan jouw situatie aangepast aanbod en/of voor enig verder advies kan je je steeds wenden tot je verzekeringstussenpersoon.

De informatie, gegevens of resultaten van geautomatiseerde verwerking kunnen evenmin aanzien worden als een juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of ander advies en worden bij voorkeur alleen aangewend in combinatie met aangepast en professioneel advies. Noch de informatie, noch de resultaten die aan de klant worden meegedeeld hebben enigszins de bedoeling de klant zonder meer aan te zetten tot het stellen van een bepaalde handeling, of om bepaalde handelingen aan of af te raden. Ook de Links naar sites die niet onder controle staan van Groep NBA of haar aangestelden, zijn slechts bedoeld als een service naar de cliënt toe, en impliceren geenszins een advies, een vorm van reclame of een waardeoordeel.

Cookies

Wanneer je deze site raadpleegt, zal Groep NBA in bepaalde omstandigheden op een geautomatiseerde wijze zogenaamde ‘cookies’ verzenden naar je computer. Het gaat hier om kleine toepassingen die op je harde schijf worden weggeschreven. Het gaat hier echter om totaal onschuldige toepassingen die bestemd zijn om je gebruik van de site te vergemakkelijken. Zo registreert zij onder andere via één van de cookies de taalkeuze die je maakt bij je eerste bezoek van de site, zodat je bij je volgend bezoek aan de site automatisch in de door jou bij je eerste bezoek gekozen taal bediend wordt. Zo je niet wenst dat deze cookies zich op je harde schijf wegschrijven, kan je je browser (internetverkenner) zodanig instellen dat zij niet tot je harde schijf worden toegelaten. Groep NBA kan in dat geval de correcte werking van de sites onder haar controle echter niet garanderen.
Indien je dat wenst kan je de cookies eveneens na elke raadpleging van de website van je harde schijf verwijderen.

Virussen

Groep NBA garandeert dat alle gegevens die door haar op deze site geplaatst worden voor hun opname op de site gescand worden op de aanwezigheid van alle op dat ogenblik bekende virussen. Groep NBA controleert op regelmatige basis eveneens alle items op deze site die door de cliënt naar zijn computersysteem gedownload kunnen worden op de aanwezigheid van de op dat ogenblik bekende virussen.

Ondanks de hoge mate van voorzichtigheid die Groep NBA aan de dag legt kan Groep NBA, gelet op de snelle evolutie van het internetverkeer, en dus ook op de bijhorende risico’s, echter niet garanderen dat alle informatie op deze site ten allen tijde compleet virusvrij is.
Gelet op de risico’s verbonden met het gebruik van het internet raadt Groep NBA de bezoeker dan ook nadrukkelijk aan om alle gedownloade informatie, zelfs deze die afkomstig is van een door de klant betrouwbaar geachte leverancier, zelf nogmaals te scannen op de aanwezigheid van virussen.

Aansprakelijkheid

Groep NBA kan, behalve in geval van haar eigen opzet of zware fout of die van haar aangestelden, niet aansprakelijk gesteld worden voor:

· enige technische moeilijkheden die de bezoeker van deze website zou kunnen hebben, wat er ook de oorzaak van is, zoals onder meer doch niet uitsluitend bugs, virussen, onvoldoende capaciteit, de eigen hardware van de bezoeker, software, browser, computersystemen en hun extensies, ongeacht hun aard, en de erop geïnstalleerde niet van Groep NBA afkomstige software die hun toegang verleent tot het internet en deze website. Het aanpassen, installeren, onderhouden, de werking en het updaten van de hierboven bedoelde eigen soft- en hardware van de bezoeker, evenals zijn computersystemen en hun extensies, blijven de eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker van deze website.

· enige schade te wijten aan overmacht, feiten of derden waarover zij geen rechtstreekse controle heeft. Bijvoorbeeld links die van op andere, niet onder rechtstreekse controle van Groep NBA en/of haar aangestelden ressorterende websites, toegang verschaffen tot de website van Groep NBA, of tot een website die er ogenschijnlijk uitziet als een website van Groep NBA.

· enige schade te wijten aan het verlaten van deze website of ontstaan na het verlaten van deze website, zelfs als deze website verlaten zou worden via een op deze website geplaatste link.

· rechtstreekse of onrechtstreekse schade, veroorzaakt door enige informatie, gegevens en resultaten van geautomatiseerde verwerking die op of via deze site aan de bezoeker meegedeeld zouden worden, en/of enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de bezoeker of derden zouden kunnen oplopen door bepaalde conclusies te trekken uit, of handelingen te stellen naar aanleiding van, de op of via de site meegedeelde informatie, gegevens en resultaten van geautomatiseerde verwerking.

· schade voortvloeiend uit fouten, ongeacht hun oorzaak, die zouden plaatsvinden tijdens de geautomatiseerde verwerking van de gegevens die door de bezoeker in de interactieve toepassingen ingebracht worden, voor Groep NBA deze interactieve toepassingen niet zelf ontwikkeld heeft, en dit duidelijk aangeeft door de opname van een logo of andere aanduiding.

· de onrechtmatige toegang van een derde tot, of de onrechtmatige wijziging door een derde van de computersystemen, programmatuur en programmeercode, software, van B.BA of de bezoeker, en de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die daaruit voortvloeit.

· de onvolledigheid, onjuistheid, of niet-actualiteit van de gegevens ingebracht door de bezoeker wanneer hij gebruik maakt van de interactieve toepassingen.

· websites, en praktijken van websites die niet door Groep NBA uitgebaat worden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website https://www.groepnba.com/, de informatie en de interactieve toepassingen die erop worden aangeboden, de programma’s, de applicaties, de merken, en de logo’s zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Groep NBA, haar aangestelden of toeleveranciers. De bezoeker van deze website dient deze intellectuele eigendomsrechten ten allen tijde te respecteren en hij/zij zal zich onthouden van elke inbreuk hierop.

Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Groep NBA, mag geen enkele link gelegd worden vanaf enige andere website naar de website en/of webpagina’s van Groep NBA.

Dit verbod is van toepassing voor elke vorm of techniek van verbinding waarbij de naam, het adres of enig ander element toebehorend aan Groep NBA, opgenomen of getoond wordt op een andere website, of waardoor internetbezoekers vanaf deze andere website doorverbonden worden naar de website Groep NBA.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De gegevens die door de bezoeker worden ingebracht/geregistreerd op de website kunnen eventueel verwerkt worden in de geautomatiseerde bestanden van Groep NBA of verwerkers die zij daarvoor aangesteld heeft. Buiten deze gevallen zal Groep NBA geen gegevens overmaken aan derden.
In voorkomend geval zal de verwerking plaatsvinden voor de specifieke doeleinden eigen aan de verzekeringssector, inbegrepen het centraal cliëntenbeheer.

Ze kunnen, behoudens verzet van de bezoeker, gebruikt worden voor commerciële en communicatiedoeleinden door Groep NBA.
Groep NBA neemt gepaste technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, diefstal, verlies, wijziging, en enige andere ongeoorloofde toegang of verwerking.
In bepaalde gevallen kan Groep NBA het gebruik van de website monitoren met het oog op een analyse en verbetering van het aanbod op de website. In geen geval worden hierbij persoonsgegevens van de bezoekers geregistreerd.

Rechtskeuze en bevoegdheid.

De op deze website verstrekte dienst- en productinformatie alsmede de publicatie ervan wordt beheerst door het Belgische recht.
Alleen de Hoven en Rechtbanken van Kortrijk zijn bevoegd om enig geschil met betrekking tot deze website, de informatie op deze website, de eraan gelinkte internetwebsites en internetpagina’s, alsmede het gebruik ervan door de bezoeker, te beslechten.
Geen enkele doctrine inzake de keuze van toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid kan ertoe leiden dat het in dit artikel toepasselijk verklaarde recht of de bevoegd verklaarde Hoven en Rechtbanken niet van toepassing, respectievelijk niet bevoegd zouden zijn.

Statistieken

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.
Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website zal kunnen benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Meer informatie vind je op het privacycentrum van Google.